Webinare psihologie - Stagii de practica

Practica studenților și masteranzilor la psihologie

Stagiul de practică constituie activitatea desfășurată de studenții la psihologie în conformitate cu planul de învățământ, având scopul verificării aplicațiilor practice a cunoștințelor teoretice însușite de aceștia în cadrul programelor de instruire din universități.

STAGIU NOU DE PRACTICA PSIHOLOGIE

Prin desfăşurarea activităţii de practică se urmăreşte consolidarea cunoştinţelor teoretice şi formarea abilităţilor, spre a le aplica în concordanţă cu specializarea pentru care se instruiesc.

Stagiul de practică  completează activitatea didactică prin care studenții și masteranzii își însușesc  cunoștințele teoretice de bază contribuind astfel la desăvârșirea competențelor și abilităților profesionale ce se cer pentru ocuparea posturilor, conform standardelor ocupaționale actuale  și cadrului național al calificărilor. Stagiul de practică este parte integrantă a planului de învățământ.

Practica de specialitate este o disciplină obligatorie, a cărei durată este reglementată prin planul de învăţământ pentru fiecare program de studii, cu respectarea normelor în vigoare şi constituie condiţie pentru promovare.

ORGANIZAREA ŞI DESFĂŞURAREA PRACTICII

Organizatorul practicii studenţilor este Universitatea, respectiv Facultatea de Psihologie din cadrul respectivei universități.

Partenerul de practică poate fi o societate comercială, o instituţie centrală ori locală sau orice altă persoană juridică, (ex.: cabinete individuale de psihologie sau cabinete asociate) ce desfăşoară o activitate în corelaţie cu specializările cuprinse în nomenclatorul ministerului de resort şi care poate participa la procesul de instruire practică a studenţilor.

Practicantul este studentul sau masterandul care desfăşoară activităţi practice pentru consolidarea cunoştinţelor teoretice şi pentru formarea abilităţilor, spre a le aplica în concordanţă cu specializarea pentru care se instruieşte.

Practica studenţilor/ masteranzilor se desfăşoară în baza Convenţiei-cadru de practică încheiată între organizatorul de practică și partenerul de practică.

Facultățile de Psihologie evaluează, în prealabil, capacitatea partenerului de practică din punct de vedere logistic, tehnic, tehnologic şi organizatoric.

Durata practicii studenţilor pentru studii de licenţă/master este cea cuprinsă în planul de învăţământ.

RESPONSABILITĂŢI ŞI OBLIGAŢII

Responsabilitatea coordonării, organizării şi desfăşurării practicii studenţilor pentru ciclul de licenţă/master revine prorectorului responsabil cu învăţământul la nivelul Universității, prodecanului la nivelul Facultății și cadrului didactic titular al disciplinei.
Partenerul de practică are și el obligaţii, printre care amintim aici doar câteva: să deţină o dotare logistică, tehnică şi tehnologică adecvată, pentru a asigura valorificarea cunoştinţelor teoretice primite de practicant în cadrul procesului de instruire; să dispună de specialişti care să coordoneze şi să participe la evaluarea desfăşurării practicii studenţilor; să organizeze programul de activitate astfel încât să permită realizarea activităţii de practică a studenţilor în condiţii normale, fără a se depăşi ora 20.00; să desemneze tutori de practică capabili să coordoneze şi să îndrume permanent activitatea de practică.

Studenţii-practicanţi, la rândul lor au următoarele obligaţii: să desfăşoare activităţi conform programei analitice/portofoliului de practică; să participe activ la activităţile desfăşurate de partenerul de practică în interesul specializării şi al dezvoltării cunoaşterii; să respecte durata şi perioada de practică stabilite de către facultate prin planul de învăţământ; să respecte regulamentul de ordine interioară al partenerului de practică şi normele de protecţie a muncii şi de apărare împotriva incendiilor; să verifice şi să consemneze prezenţa la practică a studentului.

RECUNOAŞTEREA ŞI EVALUAREA STAGIULUI DE PRACTICĂ

Recunoaşterea stagiului de practică se realizează prin acordarea creditelor prevăzute în planul de învăţământ.
Stagiul de practică va fi recunoscut în cadrul colocviului de practică dacă sunt îndeplinite anumite condiţii: există convenţia de practică încheiată între facultate şi partenerul de practică/ cerere de practică, dupa caz; studentul a lucrat într-un domeniu legat de specializarea sa, folosind şi dobândind cunoştinţe relevante pentru practicarea profesiei în care se pregăteşte; caietul de practică a fost întocmit şi completat de către student și verificat de către partenerul de practică; activitatea de practică a fost validată de către partenerul de practică prin eliberarea Atestatului de practică sau Adeverinței de practică, după caz.

Partenerul de practică, prin tutorele de practică, evaluează activitatea desfăşurată de studentul-practicant prin calificativ (foarte bine / bine / satisfăcător / nesatisfăcător) şi validează stagiul de practică prin eliberarea Atestatului de practică.

*Este în sarcina studentului de a prezenta partenerului de practică, înainte de începerea stagiului convenția de practică spre a fi semnată și parafată, iar la prima ședință, următoarele documente: adresa eliberată de secretariatul facultăţii, caietul de practică, modelul atestatului care urmează să fie completat de partenerul cu practica la finalul stagiului de practică.

**În funcţie de specific, facultăţile pot elabora și alte instrucţiuni sau completări la prezentul model de regulament, validate de către consiliul facultăţii.


OBIECTIVE ȘI COMPETENȚE – PRACTICA DE SPECIALITATE PSIHOLOGIE

Însuşirea unui ansamblu coerent şi sistematizat de informaţii, concepte, modele și metode de lucru specifice practicii psihologice.

OBIECTIVE

În urma efectuării stagiului de practică de specialitate, studenții vor avea posibilitatea să-și formeze/dezvolte cunoștințe/competențe/abilități:
Să interpreteze şi să analizeze comparativ teoriile predate, aplicate în contexte practice.
Să explice şi să interpreteze diferenţele dintre modelele şi perspectivele de abordare în psihologie.
Să își dezvolte şi exerseze abilităţile de psiholog/consilier, în domenii specifice de aplicabilitate ale psihologiei;
Să își exerseze abilităţile de comunicare si negociere în relaţie cu clientul pacientul / persoana asistată, în funcţie de nevoile şi solicitările acestuia;
Să își dezvolte / exerseze / consolideze abilităţile de a elabora şi aplica planuri de intervenţie;
Să dezvolte interesul pentru realizarea de conexiuni interdisciplinare;
Să cultive o atitudine responsabilă faţă de activitatea practică în domeniul psihologiei; etc.

COMPETENTE

– Explicarea şi interpretarea faptelor şi teoriilor utilizând cunoştinţe de bază din domeniu, precum şi observaţii şi informaţii obţinute în mod propriu;
– Rezolvarea situaţiilor-problemă, pe baza analizei multiple şi a evaluării soluţiilor şi/ sau a alternativelor, evitând scenariile stereotipe;
– Explicarea modalităţilor de interpretare a rezultatelor unei examinări psihologice si interventii psihologice specializate (psihoterapie, consiliere psihologica);
– Elaborarea strategiei de psihodiagnostic prin identificarea adecvată a metodelor si tehnicilor de evaluare si asistență psihologică etalonate si validate, în funcţie de scopul evaluării psihologice şi grupul ţintă;
– Realizarea psihodiagnosticului persoanei, grupurilor, organizaţiilor prin metode calitative şi cantitative într-un demers relevant pentru serviciul solicitat
– Aplicarea principiilor comunicării eficiente in intervenția psihologică cu scopul stabilirii unui contact eficient şi adecvat particularităţilor beneficiarului;
– Construirea unei relaţii de comunicare adaptată la caracteristicile psihologice şi la nevoile beneficiarului;
– Exercitarea sarcinilor profesionale conform principiilor deontologice specifice în exercitarea profesiei;
– Aplicarea tehnicilor de muncă eficientă în echipă multidisciplinară pe diverse paliere ierarhice;
– Autoevaluarea nevoilor de formare continuă în vederea adaptării competenţelor profesionale la dinamica contextului social.

Sursa – Caietul de practica – Practica studenteascaUniversitatea Spiru Haret


Bibliografie recomandată – Practica supervizata in psihologia clinica validata stiintific (+CD-ROM) – Vasile Marineanu , Editura: ASCR, LIBRARIA DELFIN

Lucrarea ne învață cum să formam psihologi profesioniști, după modele existente la nivel internațional, capabili să funcționeze eficient oriunde în această lume globalizată. Profesor universitar dr. Daniel David


Imagine articol – Image credit – Gerd Altmann © from Pixabay
Next Article