Termeni și condiții

1. Introducere

Acești Termeni și condiții se aplică acestui site web și tranzacțiilor legate de produsele și serviciile noastre. Este posibil să fiți legat de contracte suplimentare legate de relația dvs. cu noi sau de orice produse sau servicii pe care le primiți de la noi. În cazul în care prevederile contractelor suplimentare intră în conflict cu prevederile acestor Termeni, prevederile acestor contracte suplimentare vor controla și vor prevala.

2. Legarea

Prin înregistrarea, accesarea sau utilizarea în alt mod a acestui site web, sunteți de acord să fiți obligați de acești Termeni și condiții stabiliți mai jos. Simpla utilizare a acestui site implică cunoașterea și acceptarea acestor Termeni și condiții. În unele cazuri particulare, vă putem cere, de asemenea, să fiți de acord în mod explicit.

3. Comunicarea electronică

Prin utilizarea acestui site web sau comunicarea cu noi prin mijloace electronice, sunteți de acord și recunoașteți că putem comunica electronic cu dvs. pe site-ul nostru web sau prin trimiterea unui e-mail către dvs. și sunteți de acord că toate acordurile, notificările, dezvăluirile și alte comunicări pe care le să vă furnizeze în mod electronic să îndeplinească orice cerință legală, inclusiv, dar fără a se limita la cerința ca astfel de comunicări să fie în scris.

4. Proprietatea intelectuală

4.1 Creative Commons

Conținutul de pe acest site web este disponibil sub o licență Creative Commons – necomercială, cu excepția cazului în care se specifică altfel.

5. Proprietate terță parte

Site-ul nostru web poate include hyperlinkuri sau alte referințe la site-urile web ale altor părți. Nu monitorizăm și nu examinăm conținutul site-urilor web ale altor părți care sunt conectate de pe acest site web. Produsele sau serviciile oferite de alte site-uri web vor fi supuse Termenilor și condițiilor aplicabile ale acestor terțe părți. Opiniile exprimate sau materialele care apar pe aceste site-uri web nu sunt neapărat partajate sau aprobate de noi. Nu vom fi responsabili pentru practicile de confidențialitate sau conținutul acestor site-uri. Veți suporta toate riscurile asociate cu utilizarea acestor site-uri web și a oricăror servicii conexe de la terți. Nu vom accepta nicio responsabilitate pentru orice pierdere sau deteriorare în orice mod, oricât ar fi cauzat, rezultat din dezvăluirea informațiilor personale către terți.

6. Utilizare responsabilă

Vizitând site-ul nostru web, sunteți de acord să îl utilizați numai în scopurile prevăzute și permise de acești Termeni, orice contracte suplimentare încheiate cu noi și legile, reglementările și practicile online general acceptate și liniile directoare din industrie. Nu trebuie să utilizați site-ul sau serviciile noastre pentru a utiliza, publica sau distribui orice material care constă din (sau este legat de) software de calculator rău intenționat; folosiți datele colectate de pe site-ul nostru pentru orice activitate de marketing direct sau desfășurați orice activități de colectare sistematică sau automată a datelor pe sau în legătură cu site-ul nostru. Angajarea în orice activitate care cauzează sau poate provoca daune site-ului web sau care interferează cu performanța, disponibilitatea sau accesibilitatea site-ului este strict interzisă.

7. Înregistrare

Vă puteți înregistra pentru un cont pe site-ul nostru web. În timpul acestui proces, vi se poate cere să alegeți o parolă. Sunteți responsabil pentru păstrarea confidențialității parolelor și informațiilor despre cont și sunteți de acord să nu partajați parolele, informațiile despre cont sau accesul securizat la site-ul sau serviciile noastre cu nicio altă persoană. Nu trebuie să permiteți niciunei alte persoane să vă utilizeze contul pentru a accesa site-ul web, deoarece sunteți responsabil pentru toate activitățile care apar prin utilizarea parolelor sau conturilor dvs. Trebuie să ne anunțați imediat dacă veți cunoaște vreo divulgare a parolei. După terminarea contului, nu veți încerca să înregistrați un cont nou fără permisiunea noastră.

8. Depunerea ideilor

Nu trimiteți idei, invenții, lucrări de autor sau alte informații care pot fi considerate propria proprietate intelectuală pe care ați dori să ni le prezentați, cu excepția cazului în care am semnat mai întâi un acord privind proprietatea intelectuală sau un acord de nedivulgare. Dacă ni-l dezvăluiți în absența unui astfel de acord scris, ne acordați o licență mondială, irevocabilă, neexclusivă, fără drepturi de autor pentru a utiliza, reproduce, stoca, adapta, publica, traduce și distribui conținutul dvs. în orice suport existent sau viitor .

9. Încetarea utilizării

Putem, la propria noastră discreție, în orice moment să modificăm sau să întrerupem accesul, temporar sau permanent, la site-ul web sau la orice Serviciu de pe acesta. Sunteți de acord că nu vom fi răspunzători față de dvs. sau de nicio terță parte pentru orice astfel de modificare, suspendare sau întrerupere a accesului dvs. sau utilizării site-ului web sau a conținutului pe care l-ați partajat pe site. Nu veți avea dreptul la nicio compensație sau altă plată, chiar dacă anumite caracteristici, setări și / sau orice Conținut pe care ați contribuit sau pe care ați ajuns să vă bazați, sunt pierdute definitiv. Nu trebuie să ocoliți sau să ocoliți sau să încercați să ocoliți sau să ocoliți orice măsuri de restricționare a accesului pe site-ul nostru web. 10. Garanții și răspundere Nimic din această secțiune nu va limita sau exclude nicio garanție implicită de lege care ar fi ilegală limitarea sau excluderea. Acest site web și tot conținutul de pe site sunt furnizate „așa cum este” și „așa cum este disponibil” și pot include inexactități sau erori tipografice. Renunțăm în mod expres la toate garanțiile de orice fel, fie ele exprese sau implicite, cu privire la disponibilitatea, acuratețea sau caracterul complet al Conținutului. Nu oferim nicio garanție că: acest site web sau conținutul nostru vă vor satisface cerințele; acest site web va fi disponibil în mod neîntrerupt, în timp util, sigur sau fără erori. Nimic din acest site web nu constituie sau este menit să constituie, sfaturi juridice, financiare sau medicale de orice fel. Dacă aveți nevoie de sfaturi, trebuie să consultați un profesionist corespunzător.

11. Confidențialitate

Pentru a accesa site-ul și / sau serviciile noastre, este posibil să vi se solicite să furnizați anumite informații despre dvs. în cadrul procesului de înregistrare. Sunteți de acord că orice informație pe care o furnizați va fi întotdeauna exactă, corectă și actualizată.

12. Restricții la export / Conformitate legală

Accesul la site-ul web din teritorii sau țări în care este interzis Conținutul sau achiziționarea produselor sau Serviciilor vândute pe site este ilegală. Nu puteți utiliza acest site web încălcând legile și reglementările din România privind exportul.

13. Cesiune

Nu aveți dreptul să atribuiți, transferați sau subcontractați niciunul dintre drepturile și / sau obligațiile dvs. în conformitate cu acești Termeni și condiții, în totalitate sau parțial, unei terțe părți fără consimțământul nostru prealabil scris. Orice presupusă cesiune care încalcă această secțiune va fi nulă.

14. Încălcări ale acestor Termeni și condiții

Fără a aduce atingere celorlalte drepturi ale noastre în temeiul acestor Termeni și Condiții, dacă încălcați în vreun fel acești Termeni și Condiții, putem lua măsurile pe care le considerăm adecvate pentru a face față încălcării, inclusiv suspendarea temporară sau definitivă a accesului dvs. la site, contactând furnizorul dvs. de servicii de internet să solicite blocarea accesului la site-ul web și / sau inițierea de acțiuni în justiție împotriva dumneavoastră.

15. Despăgubire

Sunteți de acord să ne despăgubiți, să ne apărați și să ne mențineți inofensivi, față de și împotriva oricăror revendicări, răspunderi, daune, pierderi și cheltuieli, referitoare la încălcarea acestor Termeni și condiții și a legilor aplicabile, inclusiv drepturile de proprietate intelectuală și drepturile de confidențialitate. Ne veți rambursa cu promptitudine daunele, pierderile, costurile și cheltuielile legate de sau care decurg din astfel de reclamații.

16. Renunțare

Nerespectarea oricărei dispoziții prevăzute în acești Termeni și Condiții și în orice Acord sau neexercitarea oricărei opțiuni de reziliere nu va fi interpretată ca renunțarea la aceste prevederi și nu va afecta valabilitatea acestor Termeni și Condiții sau a oricărui Acord sau orice parte a acestuia, sau dreptul ulterior de a pune în aplicare fiecare dispoziție.

17. Limba Acești Termeni și condiții vor fi interpretate și interpretate exclusiv în limba română. Toate notificările și corespondența vor fi scrise exclusiv în limba respectivă.

18. Întreg acord Acești Termeni și condiții, împreună cu declarația noastră de confidențialitate și politica privind cookie-urile, constituie întregul acord între dvs. și AC PSIHOLOGIE în legătură cu utilizarea dvs. de către acest site web.

19. Actualizarea acestor

Termeni și condiții Este posibil să actualizăm periodic acești Termeni și condiții. Este obligația dumneavoastră să verificați periodic acești Termeni și condiții pentru modificări sau actualizări. Data furnizată la începutul acestor Termeni și condiții este cea mai recentă dată de revizuire. Modificările aduse acestor Termeni și condiții vor intra în vigoare după publicarea acestor modificări pe acest site web. Utilizarea continuă a acestui site web după publicarea modificărilor sau actualizărilor va fi considerată o notificare a acceptării dvs. de a respecta și de a fi obligat de acești Termeni și Condiții.

20. Alegerea legii și a jurisdicției

Acești Termeni și condiții vor fi guvernate de legile din România. Orice litigii legate de acești Termeni și Condiții vor fi supuse jurisdicției instanțelor din România. În cazul în care o parte sau o dispoziție a acestor Termeni și condiții este considerată de o instanță sau de o altă autoritate ca fiind invalidă și / sau inexecutabilă conform legislației aplicabile, această parte sau dispoziție va fi modificată, ștearsă și / sau aplicată în măsura maximă permisă, astfel încât să să dea efect intenției acestor Termeni și condiții. Celelalte prevederi nu vor fi afectate.

21. Informații de contact

Acest site web este deținut și operat de AC PSIHOLOGIE. Ne puteți contacta în legătură cu acești Termeni și condiții prin intermediul paginii noastre de contact.

The Terms & conditions were last updated on 22 aprilie 2021

1. Introduction

These Terms and conditions apply to this website and to the transactions related to our products and services. You may be bound by additional contracts related to your relationship with us or any products or services that you receive from us. If any provisions of the additional contracts conflict with any provisions of these Terms, the provisions of these additional contracts will control and prevail.

2. Binding

By registering with, accessing, or otherwise using this website, you hereby agree to be bound by these Terms and conditions set forth below. The mere use of this website implies the knowledge and acceptance of these Terms and conditions. In some particular cases, we can also ask you to explicitly agree.

3. Electronic communication

By using this website or communicating with us by electronic means, you agree and acknowledge that we may communicate with you electronically on our website or by sending an email to you, and you agree that all agreements, notices, disclosures, and other communications that we provide to you electronically satisfy any legal requirement, including but not limited to the requirement that such communications should be in writing.

4. Intellectual property

We or our licensors own and control all of the copyright and other intellectual property rights in the website and the data, information, and other resources displayed by or accessible within the website.

4.1 Creative Commons

The content on this website is available under a Creative commons - Noncommercial License, unless specified otherwise.

5. Newsletter

Notwithstanding the foregoing, you may forward our newsletter in the electronic form to others who may be interested in visiting our website.

6. Third-party property

Our website may include hyperlinks or other references to other party’s websites. We do not monitor or review the content of other party’s websites which are linked to from this website. Products or services offered by other websites shall be subject to the applicable Terms and Conditions of those third parties. Opinions expressed or material appearing on those websites are not necessarily shared or endorsed by us.

We will not be responsible for any privacy practices or content of these sites. You bear all risks associated with the use of these websites and any related third-party services. We will not accept any responsibility for any loss or damage in whatever manner, however caused, resulting from your disclosure to third parties of personal information.

7. Responsible use

By visiting our website, you agree to use it only for the purposes intended and as permitted by these Terms, any additional contracts with us, and applicable laws, regulations, and generally accepted online practices and industry guidelines. You must not use our website or services to use, publish or distribute any material which consists of (or is linked to) malicious computer software; use data collected from our website for any direct marketing activity, or conduct any systematic or automated data collection activities on or in relation to our website.

Engaging in any activity that causes, or may cause, damage to the website or that interferes with the performance, availability, or accessibility of the website is strictly prohibited.

8. Registration

You may register for an account with our website. During this process, you may be required to choose a password. You are responsible for maintaining the confidentiality of passwords and account information and agree not to share your passwords, account information, or secured access to our website or services with any other person. You must not allow any other person to use your account to access the website because you are responsible for all activities that occur through the use of your passwords or accounts. You must notify us immediately if you become aware of any disclosure of your password.

After account termination, you will not attempt to register a new account without our permission.

9. Refund and Return policy

9.1 Right of withdrawal

You have the right to withdraw from this contract within 14 days without giving any reason.

The withdrawal period will expire after 14 days from the day of the conclusion of the contract.

To exercise the right of withdrawal, you must inform us of your decision to withdraw from this contract by an unequivocal statement (for example a letter sent by post, fax, or email). Our contact details can be found below. You may use the attached model withdrawal form, but it is not obligatory.

You can also electronically fill in and submit the model withdrawal form or any other unequivocal statement on our website.

If you use this option, we will communicate to you an acknowledgement of receipt of such a withdrawal on a durable medium (for example by email) without delay.

To meet the withdrawal deadline, it is sufficient for you to send your communication concerning your exercise of the right of withdrawal before the withdrawal period has expired.

9.2 Effects of withdrawal

If you withdraw from this contract, we shall reimburse you all payments received from you, including the costs of delivery (with the exception of the supplementary costs resulting from your choice of a type of delivery other than the least expensive type of standard delivery offered by us), without undue delay and in any event not later than 14 days from the day on which we are informed about your decision to withdraw from this contract. We will carry out such reimbursement using the same means of payment as you used for the initial transaction unless you have expressly agreed otherwise; in any event, you will not incur any fees as a result of such reimbursement.

If you requested to begin the performance of services during the withdrawal period, you shall pay us an amount which is in proportion to what has been provided until you have communicated to us your withdrawal from this contract, in comparison with the full coverage of the contract.

Please note that there are some legal exceptions to the right to withdraw, and some items can therefore not be returned or exchanged.  We will let you know if this applies in your particular case.

10. Idea submission

Do not submit any ideas, inventions, works of authorship, or other information that can be considered your own intellectual property that you would like to present to us unless we have first signed an agreement regarding the intellectual property or a non-disclosure agreement. If you disclose it to us absent such written agreement, you grant to us a worldwide, irrevocable, non-exclusive, royalty-free license to use, reproduce, store, adapt, publish, translate and distribute your content in any existing or future media.

11. Termination of use

We may, in our sole discretion, at any time modify or discontinue access to, temporarily or permanently, the website or any Service thereon. You agree that we will not be liable to you or any third party for any such modification, suspension or discontinuance of your access to, or use of, the website or any content that you may have shared on the website. You will not be entitled to any compensation or other payment, even if certain features, settings, and/or any Content you have contributed or have come to rely on, are permanently lost. You must not circumvent or bypass, or attempt to circumvent or bypass, any access restriction measures on our website.

12. Warranties and liability

Nothing in this section will limit or exclude any warranty implied by law that it would be unlawful to limit or to exclude. This website and all content on the website are provided on an “as is” and “as available” basis and may include inaccuracies or typographical errors. We expressly disclaim all warranties of any kind, whether express or implied, as to the availability, accuracy, or completeness of the Content. We make no warranty that:

  • this website or our products or services will meet your requirements;
  • this website will be available on an uninterrupted, timely, secure, or error-free basis;
  • the quality of any product or service purchased or obtained by you through this website will meet your expectations.

Nothing on this website constitutes or is meant to constitute, legal, financial or medical advice of any kind. If you require advice you should consult an appropriate professional.

The following provisions of this section will apply to the maximum extent permitted by applicable law and will not limit or exclude our liability in respect of any matter which it would be unlawful or illegal for us to limit or to exclude our liability. In no event will we be liable for any direct or indirect damages (including any damages for loss of profits or revenue, loss or corruption of data, software or database, or loss of or harm to property or data) incurred by you or any third party, arising from your access to, or use of, our website.

Except to the extent any additional contract expressly states otherwise, our maximum liability to you for all damages arising out of or related to the website or any products and services marketed or sold through the website, regardless of the form of legal action that imposes liability (whether in contract, equity, negligence, intended conduct, tort or otherwise) will be limited to the total price that you paid to us to purchase such products or services or use the website. Such limit will apply in the aggregate to all of your claims, actions and causes of action of every kind and nature.

13. Privacy

To access our website and/or services, you may be required to provide certain information about yourself as part of the registration process. You agree that any information you provide will always be accurate, correct, and up to date.

We take your personal data seriously and are committed to protecting your privacy. We will not use your email address for unsolicited mail. Any emails sent by us to you will only be in connection with the provision of agreed products or services.

14. Export restrictions / Legal compliance

Access to the website from territories or countries where the Content or purchase of the products or Services sold on the website is illegal is prohibited. You may not use this website in violation of export laws and regulations of Romania.

15. Affiliate marketing

Through this Website we may engage in affiliate marketing whereby we receive a percentage of or a commission on the sale of services or products on or through this website. We may also accept sponsorships or other forms of advertising compensation from businesses. This disclosure is intended to comply with legal requirements on marketing and advertising which may apply, such as the US Federal Trade Commission Rules.

16. Assignment

You may not assign, transfer or sub-contract any of your rights and/or obligations under these Terms and conditions, in whole or in part, to any third party without our prior written consent. Any purported assignment in violation of this Section will be null and void.

17. Breaches of these Terms and conditions

Without prejudice to our other rights under these Terms and Conditions, if you breach these Terms and Conditions in any way, we may take such action as we deem appropriate to deal with the breach, including temporarily or permanently suspending your access to the website, contacting your internet service provider to request that they block your access to the website, and/or commence legal action against you.

18. Indemnification

You agree to indemnify, defend and hold us harmless, from and against any and all claims, liabilities, damages, losses and expenses, relating to your violation of these Terms and conditions, and applicable laws, including intellectual property rights and privacy rights. You will promptly reimburse us for our damages, losses, costs and expenses relating to or arising out of such claims.

19. Waiver

Failure to enforce any of the provisions set out in these Terms and Conditions and any Agreement, or failure to exercise any option to terminate, shall not be construed as waiver of such provisions and shall not affect the validity of these Terms and Conditions or of any Agreement or any part thereof, or the right thereafter to enforce each and every provision.

20. Language

These Terms and Conditions will be interpreted and construed exclusively in Romanian. All notices and correspondence will be written exclusively in that language.

21. Entire agreement

These Terms and Conditions, together with our privacy statement and cookie policy, constitute the entire agreement between you and AC PSIHOLOGIE in relation to your use of this website.

22. Updating of these Terms and conditions

We may update these Terms and Conditions from time to time. It is your obligation to periodically check these Terms and Conditions for changes or updates. The date provided at the beginning of these Terms and Conditions is the latest revision date. Changes to these Terms and Conditions will become effective upon such changes being posted to this website. Your continued use of this website following the posting of changes or updates will be considered notice of your acceptance to abide by and be bound by these Terms and Conditions.

23. Choice of Law and Jurisdiction

These Terms and Conditions shall be governed by the laws of Romania. Any disputes relating to these Terms and Conditions shall be subject to the jurisdiction of the courts of Romania. If any part or provision of these Terms and Conditions is found by a court or other authority to be invalid and/or unenforceable under applicable law, such part or provision will be modified, deleted and/or enforced to the maximum extent permissible so as to give effect to the intent of these Terms and Conditions. The other provisions will not be affected.

24. Contact information

This website is owned and operated by AC PSIHOLOGIE.

You may contact us regarding these Terms and Conditions through our contact page.

Our complete Statutory and regulatory disclosures can be found on this page.

25. Download

You can also download our Terms and Conditions as a PDF.

Translate »

WEBINAR - 15 mai 2021

X